یوگا و ایدز (مجموعه مدیریت بیماری‌ها با یوگا 11)

  • اچ آِی وی گلبول های سفید خون را ازبین برده و باعث ضعف سیستم ایمنی می شود. اچ آی وی مهارنشده می تواند باعث آسیب دیدگی عصبی و همچنین کاهش وزن شدید و سرانجام منجر به مرگ شود.
  • تمرین یوگا با کاهش میزان هورمون استرس، کورتیزول به پیشرفت عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک می کند. یوگا همچنین با ایجاد تغییر رفتاری سالم باعث می شود که تمایل افراد تحت استرس به تغذیه ناسالم، کم خوابی مفرط و وسواس ازبین برود. یوگا بهترین درمان افسردگی است که بزرگترین مشکل بیماران اچ آی وی محسوب می شود. افزایش آگاهی درونی که به وسیله یوگا تمرین یوگا حاصل می شود، می تواند به تشخیص عفونت های گوناگون کمک کند.
  • مجموعه مدیریت بیماری ها با یوگا (11)
  • نویسنده : تیموتی مک کال
  • برگردان : علی اشراقی
  • تعداد صفحات : 94 صفحه
  • کتاب جیبی

 آکادمــی یــوگا بــه منظــور توســعه ورزش یــوگا و علمــی کــردن فعالیت هــای یــوگا در حوزه هــای ورزش همگانــی، ورزش قهرمانــی، پزشــکی و روانشناســی اقــدام بــه ترجمــه و تدویــن متــون برگزیــده جهــان نمــوده اســت و کتــاب حاضــر از مجموعــه مدیریــت بیماری هــا بــا یــوگا تدویــن شــده اســت.

یوگا و ایدز (مجموعه مدیریت بیماری‌ها با یوگا 11)

نویسنده / نویسندگان

تیمورتی مک کال

مترجم

علی اشراقی

تعداد صفحات

ناشر

چیمن

سال چاپ

قطع

نوبت چاپ

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟