یوگا و فیبرومیالژیا (مجموعه مدیریت بیماری‌ها با یوگا 7)

  • علائم عمومی آن عبارتند از درد فراگیر، خستگی و خواب نامناسب.علائم دیگر آن سندرم روده تحریک پذیر، سندرم خستگی مزمن و سندرم پای بی قرار است. فیبرومیالژیا علیرغم درد و نداشتن درمان، پیشرفت نمی کند و منجر به مرگ نمی شود. اگر یوگا به روش صحیح و مناسب تمرین شود، به طرق مختلف به مبتلایان کمک میکند و از استرس آنها می کاهد. یوگا می تواند موجب بهتر شدن خواب شود. تمرین تنفس آرام و عمیق، روش بسیار مؤثر برای تسکین سیستم عصبی تحریک شده است.
  • مجموعه مدیریت بیماری ها با یوگا (7)
  • نویسنده : تیموتی مک کال
  • برگردان : مژده جابری
  • تعداد صفحات : 83 صفحه
  • کتاب جیبی

آکادمــی یــوگا بــه منظــور توســعه ورزش یــوگا و علمــی کــردن فعالیت هــای یــوگا در حوزه هــای ورزش همگانــی، ورزش قهرمانــی، پزشــکی و روانشناســی اقــدام بــه ترجمــه و تدویــن متــون برگزیــده جهــان نمــوده اســت و کتــاب حاضــر از مجموعــه مدیریــت بیماری هــا بــا یــوگا تدویــن شــده اســت.

یوگا و فیبرومیالژیا (مجموعه مدیریت بیماری‌ها با یوگا 7)

نویسنده / نویسندگان

تیمورتی مک‌کال

مترجم

مژده جابری

تعداد صفحات

ناشر

چیمن

سال چاپ

قطع

نوبت چاپ

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟