هستی بی کوشش

  • پتنجلی می گوید : یوگا آرام یافتن جان است در خاموشی و آنگاه که جان به خاموشی رسد می توانیم سرشت حقیقی مان را که هستی بی کوشش خود یا نفس است دریابیم.
  • جان آرام یافته از تجربه ی لایه های لطیف تر حواس به استواری آید.
  • چنین کند تجربه تابش درونی که از غم آزاد است. و چنین کند هم نوایی با جانی دیگر که پریشان کام نیستو چنین کند نگریستن به سیر خواب دیدن، یا خواب بی رویا. و چنین کند هر نظاره ای که از حرمت بسیار برخورداری بیابد.
  • یوگا سوتره های پتانجلی
  • نویسنده : آلیستر شیرر
  • برگردان : ع. پاشایی
  • تعداد صفحات : 183 صفحه
  • قطع : وزیری
  • نشر فراروان

محصولات مرتبط

معرفی محصول

همه فشار تکامل به سوی آفریدن دستگاه‌های بیش از پیش پیچیده است که قابلیت آن را داشته باشند که همواره میزان بیشتری از آگاهی را منعکس کنند. سرشت حیات چنین است که همواره به سوی تجلی کامل تر و شادتر می رود. هر موجود زنده ای یک دستگاه عصبی دارد و کاری به این نداریم که این دستگاه چقدر ابتدایی است. یوگا استحاله ی به الهی است و استحاله الاهی به همه چیز است. کلیدش تفکر و مراقبه است.

آرزوی خودشناسی در عمق نهاد هریک از ما نهاده شده استو فقط زمانی به رضایت خواهیم رسید که سرشت حقیقی مان را دریابیم و جان فردیمان نامتناهی شود. این روشن شدگی اولین و آخرین رهایی است؛ حالتی است از هستی بی کوشش.

نظرات کاربران

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟